Att tänka på vid hyra av släp samt Hyresvillkor

När du hämtar släpvagnen kontrollera

 1. Att släpvagnen är fri från fel och skador samt att den är ren invändigt samt på flak.
 2. Att dragkulan är låst i kulhandsken.
 3. Att elkontakten är ansluten samt att alla lampor och funktioner fungerar
 4. Att katastrofvajern är fäst i bilen.
 5. Att vagnens handbroms är helt lossad.
 6. Att stödhjulet är uppvevat och upplyft.

När du lämnar släpvagnen förväntar vi oss

 1. Att släpvagnen är fri från fel och skador samt att den är ren invändigt samt på flak.
 2. Att du meddelar oss om något känts konstigt eller skada uppkommit.
 3. Att skåp / flak är tömda på saker och att inget skräp finns kvar.
 4. Att golvet / flaket är rensopat
 5. Att vagnens handbroms är åtdragen
 6. Att kulkopplingslås är påmonterat och låst
 7. Att nyckel samt elkabel läggs i brevlåda

Hyresvillkor släpvagn från Wolfram Music Consulting, nedan kallad UH

 • §1 Fordonets användning: Förhyrt fordon får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren (HT). Skall annan person köra fordonet fordras särskilt medgivande av uthyraren (UH). HT svarar för att den som framför fordonet har gällande behörighet. För brukande utom Sverige krävs uthyrarens skriftliga medgivande. HT ansvarar för att gällande lagar och bestämmelser rörande förhyrt fordon och brukande iakttages även som parkeringsbestämmelser. HT svarar för och betalar eventuella böter eller avgifter för parkeringsförseelser eller brukande i övrigt.

 • §2 Fordonets skötsel: HT ska väl vårda fordonet. HT svarar för skada som orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.

 • §3 Besiktning: Uthyraren har rätt att besiktiga varan under hyrestiden, om han har skälig anledning antaga att äganderätten sätts i fara eller att risk för värdeminskning föreligger utöver vad som följer av normalt brukande.

 • §4 Försäkringsvillkor: Samtliga släpvagnar är försäkrade. Hyresmannens självrisk gentemot uthyraren är per skada 2000:-. Hyresmannen friskrivs ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppkommit genom vårdslöshet eller slarv, t.ex att stödhjul/ben inte fällts upp.

 • §5 Återställande av förhyrd utrustning: Förhyrd utrustning skall återställas till den plats där den avhämtas, om annan plats icke överenskommits. Vid återlämnade av förhyrd utrustning senare än överenskommen tidpunkt för återlämnandet, utan uthyrarens medgivande äger uthyraren rätt att debitera hyresersättning och i förekommande fall kräva ersättning för uthyrarens skada. Om HT inte återlämnar fordonet enligt avtalet är HT alltid skyldig att ersätta UH de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av UH. UH har även rätt att debitera hyresersättning. Fordonet skall återlämnas i samma skick som vid avhämtandet. För släpvagn som inte är helt tömd eller smutsig (invändigt) eller på flak debiteras en kostnad på 500:-. För borttappad nyckel debiteras 500:-. För förkommet kopplingslås debiteras 500:-